நவம்பர் 22, 2015

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் மக்கள் கூட்டம்.
போர் மற்றும் பயங்கரவாதத்தை மாற்றுதல்

வன்முறை முகத்தில்

சமீபத்திய பயங்கரவாதச் செயல்கள் மற்றும் அதன் பின்விளைவுகளுக்கு இரண்டு மாணவர்கள் பதிலளிக்கின்றனர்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்