అజ్ఞానం (అవిద్య)

ఒక మానసిక అంశం అస్పష్టంగా ఉంది మరియు ఉనికిలో ఉన్నదానికి వ్యతిరేకతను గ్రహించింది. రెండు ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి: అంతిమ సత్యానికి సంబంధించిన అజ్ఞానం మరియు సంబంధించి అజ్ఞానం కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలు.