పూర్తి మేల్కొలుపు (samyaksaṃbodhi)

బుద్ధత్వం; అన్ని అస్పష్టతలు వదిలివేయబడిన మరియు అన్ని మంచి లక్షణాలు అపరిమితంగా అభివృద్ధి చేయబడిన స్థితి.