దృగ్విషయం యొక్క ధృడత్వం (అనుత్పత్తిక-ధర్మ-క్షాంతి, టిబెటన్: మి స్కై బా' ఐ చోస్ లా బ్జోడ్ పా)

శూన్యత యొక్క ప్రత్యేక సాక్షాత్కారం మరియు ద్వంద్వత్వం పూర్తి మేల్కొలుపు మార్గంలో వాటిని తిరుగులేని విధంగా చేసే బోధిసత్వాల ద్వారా.