தொலைநோக்கு நடைமுறைகள்

என்ற உந்துதலுடன் வளர்க்கப்படும் மன நிலைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் போதிசிட்டா. ஆறு தொலைநோக்கு நடைமுறைகள் பெருந்தன்மை, நெறிமுறை நடத்தை, வலிமை, மகிழ்ச்சியான முயற்சி, தியான நிலைப்படுத்தல் மற்றும் ஞானம். (பாலி: பரமி, சமஸ்கிருதம்: பரமிதா)

இணைச் சொற்கள்:
தொலைநோக்கு மனப்பான்மை, பரமிதங்கள்