சுதந்திரமாக இருக்க உறுதி

சுழற்சியான இருப்பிலிருந்து விடுபட்டு விடுதலையை அடைய விரும்பும் மனோபாவம்.

இணைச் சொற்கள்:
துறத்தல்