25 மே, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோம்சென் லாம்ரிம்

மூன்று வகையான சார்ந்து எழும் திறனாய்வு

சார்ந்து எழும் மூன்று நிலைகளின் மதிப்பாய்வு மற்றும் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட கருத்தியல் பங்கு...

இடுகையைப் பார்க்கவும்