பிப்ரவரி 24, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோம்சென் லாம்ரிம்

உணர்வுள்ள உயிரினங்களுக்கு நம் உடலை வழங்குதல்

"துன்பத்தை மகிழ்ச்சியாகவும் தைரியமாகவும் மாற்றுதல்" என்பதிலிருந்து நம் உடலை மனதளவில் விட்டுக்கொடுப்பதில் இருந்து கற்பித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்