आदरणीय सांगे खद्रोसँगको सिद्धान्त (२०२२)

जेत्सुन चोकी ग्याल्टसेन द्वारा आदरणीय सांगे खाद्रो द्वारा "प्रस्तुतिको टेनेट्स" पाठ मा साप्ताहिक शिक्षा।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 3

सात्वान्तिक माध्यमक चेतना, नि:स्वार्थता र सौत्रान्तिका, चितमात्र, र स्वतान्तिका माध्यमका विद्यालयहरूको साझा दावीहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 4

प्रासांगिक दृष्टिकोणको तुलनामा व्यक्ति र घटनाहरूको निःस्वार्थताको स्वतान्त्रिक दृष्टिकोणको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

प्रासांगिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग ५

उत्पत्ति, व्युत्पत्ति र वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड सहित प्रासांगिक सिद्धान्त विद्यालयको परिचय।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

प्रासांगिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग ५

प्रासांगिक सिद्धान्त विद्यालयको मार्ग र आधारहरूको व्याख्या, बुद्धत्वको मार्गमा अभ्यासकर्ताको प्रगति।

पोष्ट हेर्नुहोस्