causally concordant प्रयोगात्मक परिणाम

कर्मिक परिणाम जसमा हामीले अरूलाई अनुभव गराएको जस्तै परिस्थितिहरू अनुभव गर्छौं।