अभिधर्म

अध्ययनको क्षेत्र र यसका पाठहरू जसमा योजनाबद्ध वर्गीकरण अनुसार बौद्ध सूत्रहरूमा सामग्रीको विस्तृत पुन: कार्यहरू समावेश छन्।