तीन टोकरी

तीन टोकरीहरू को बुद्धको शिक्षाहरू: को वर्गीकरण बुद्धतीन ठूला विषयहरूमा शिक्षाहरू -विनया (नैतिक अनुशासन), सूत्र (प्रवचन), र अभिधर्म (को ज्ञान घटना)। (संस्कृत: त्रिपिटक)