31 सक्छ, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

महान आठ गुणा मार्ग

तीन उच्च प्रशिक्षण अन्तर्गत कसरी महान आठ गुणा मार्ग व्यवस्थित गरिएको छ; सम्बन्धित अभ्यास…

पोष्ट हेर्नुहोस्