అర్హత్ (పాలీ: అరహంత్, టిబెటన్: dgra bcom pa)

అన్ని బాధాకరమైన అస్పష్టతలను తొలగించి, ముక్తిని పొందిన వ్యక్తి.