பெரிய தீர்மானம்

உணர்வுள்ள உயிரினங்களின் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவருவதற்கும் அவர்களின் துன்பங்களை நீக்குவதற்கும் பொறுப்பை ஏற்கத் தீர்மானித்தல்.