செப் 21, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

சிலாக்கியங்கள்

பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதங்களில் சிலாஜிஸங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை கேஷே தாதுல் நம்கியால் விளக்குகிறார், மேலும் பதில்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்