செப் 5, 2010

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

கவனம் செலுத்துவதற்கு தடைகள்

ஐந்து தடைகளில் மூன்றில் ஒரு போதனை மற்றும் அவற்றின் மாற்று மருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

பின்வாங்குவதற்கான ஆறு நிபந்தனைகள்

தயாரிப்பில் தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமான வெளிப்புற மற்றும் உள் காரணிகளின் விளக்கம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்