ஜூலை 2, 2008

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஊதா நிறப் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக மலரும்.
போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான குறுகிய வசனங்கள்

வசனம் 8: ஞானத்தின் இருக்கை

உட்கார்ந்திருக்கும் போது நமது போதிசிட்டாவை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி, அனைத்து உயிரினங்களும் அந்த இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்