சித்திரை 28, 1993

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

அமர்ந்திருக்கும் புத்தரின் சிலை.
LR12 போதிசிட்டா சாகுபடி

அன்னையின் கருணையை செலுத்துவோம்

திருப்பிச் செலுத்துவதைப் பார்ப்பதன் மூலம் ஏழு-புள்ளி காரணம் மற்றும் விளைவு தியானத்தின் ஆய்வு தொடர்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்