आफू र अरूलाई बराबरी

अरुको सुख र दु:खबाट मुक्त हुनको चाहनाको महत्व हाम्रो आफ्नो बराबर छ भनी महसुस गर्ने मनोवृत्ति।