अस्तित्वको लागि लालसा

मृत्युमा आत्मको अन्त्य शान्तिपूर्ण र उदात्त हुन्छ भन्ने विश्वासमा आधारित मृत्युको इच्छा। (पाली: विभाव तान्हा)