प्रकारको निरन्तरता

एक निरन्तरता जसमा कारण र परिणाम समान विशेषताहरू साझा गर्दछ।