पदार्थको निरन्तरता

एक निरन्तरता जसमा एक चीज अर्को चीजमा परिणत हुने पदार्थ हो।