ஜூலை 4, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பிரசாதங்களுடன் சென்ரெசிக் ஹால் பலிபீடத்தில் பச்சை தாரா ட்சா.
கிரீன் தாரா வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2020

ஆர்யா தாரா தியானம்

தாரா பயிற்சியின் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் பாராயணங்களின் விளக்கம் மற்றும் அதன் பொருள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்