ஜூலை 19, 2015

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தப்பெண்ணத்திற்கு பதிலளித்தல்

வெள்ளை பாக்கியம்

அமெரிக்காவில் இனம் மற்றும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு மாணவரின் கோரிக்கைக்கு பதிலளித்து…

இடுகையைப் பார்க்கவும்