ஜூன் 18, 2015

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

10 அதர்மங்களைக் கைவிடுதல், பகுதி 2

கடுமையான பேச்சு மற்றும் செயலற்ற பேச்சு ஆகியவற்றின் ஒழுக்கமற்ற பாதைகளின் மதிப்பாய்வு. பார்க்கும்போது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்