பிப்ரவரி 3, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2014

சம்சாரம் எப்படி உருவாகிறது

நமது அறியாமையின் அடிப்படையில், உண்மையின் தன்மையை, நம் மனதை எப்படித் தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள் என்பதைப் பகிர்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்