ஆகஸ்ட் 10, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை 2013 ஆய்வு

துறவற சபதம் எடுக்க முன்வந்தார்

படிப்பு, தியானம் மற்றும் சமூக சேவையை சமநிலைப்படுத்துதல். கட்டளைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஆரம்பிக்கலாம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்