ஜூன் 25, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய டாம்சோ மற்றும் பியோஹென் சுகாவதிக்கு நாப்வீட் இழுக்கும் சாகசத்தின் போது ஓய்வு எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்.
2013 ஆம் ஆண்டு புத்த மதத்தை இளைஞர்கள் ஆராயுங்கள்

உள்ளிருந்து மகிழ்ச்சியைத் தேடுகிறது

ஒருவரின் மகிழ்ச்சிக்கு எது முக்கியமானது மற்றும் வலுவான அடித்தளத்தை உருவாக்க நாம் எவ்வாறு செயல்படுகிறோம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்