19 மே, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சுற்றுச்சூழலுடன் இணக்கம்

உலகளாவிய பொறுப்பு மற்றும் உலகளாவிய சூழல்

மரியாதைக்குரிய துப்டன் ஜம்பா பேனல்களில் பகிர்ந்து கொள்கிறார் மற்றும் அவரது புனித தலாய் லாமாவின் பேச்சுக்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்