செப் 23, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

அனைவரிடமும் அக்கறை கொண்ட மனம்

மற்றவர்களிடம் நமது எதிர்வினைகளை கேள்விக்குட்படுத்துதல் மற்றும் சமநிலையை வளர்ப்பதன் மூலம் நமது சார்புகளை வெளிப்படுத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்