அக் 18, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மனதை அடக்கும் கவர்.
மனதை அடக்குதல்

தாராள மனப்பான்மை தொலைநோக்கு

கொடுக்கும் செயலின் போது மனப்பான்மையின் முக்கியத்துவம். எவ்வளவு சிறிய செயல்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்