ज्ञान सत्य शरीर (ज्ञानधर्मकाय)

यो बधाई जीउ त्यो एक हो बधाईसर्वज्ञ दिमाग हो। सत्य पनि हेर्नुहोस जीउ.