पवन (प्राण, तिब्बती: rlung)

चार तत्व मध्ये एक; मा ऊर्जा जीउ जसले शारीरिक कार्यलाई असर गर्छ; सूक्ष्म ऊर्जा जसमा चेतनाको स्तर चल्छ।