आश्रित उत्पत्तिका बाह्र लिङ्कहरू (द्वादसांग-प्रतित्यसमुत्पाद)

हामी कसरी पुनर्जन्म लिन्छौं भनेर वर्णन गर्ने बाह्र कारकहरूको प्रणाली संसार र हामी कसरी यसबाट मुक्त हुन सक्छौं।