बाँकी बिना साँचो समाप्ति

मृत्यु पछि पाँच प्रदूषित समुच्चयहरू परित्याग गरेपछि अरहन्त प्राप्त हुन्छ। (पाली: अनुपदिसेस, संस्कृत: अनुपाधिशेष)