प्रसारित (शास्त्रीय) धर्म

को शब्द र अर्थ बुद्धभाषण र धर्मशास्त्र को रूप मा को शिक्षा।