टर्म

खजाना शिक्षाहरू; वातावरणमा लुकेका वा दूरदर्शी शिक्षाको रूपमा प्रकट गरिएका शिक्षाहरू।