चिन्ह (निमित)

एक मानसिक छवि जुन स्थिरतामा उत्पन्न हुन्छ ध्यान र एकल-पोइन्टेड एकाग्रता प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।