संवेदनशील प्राणी (सत्व, सत्ता, तिब्बती: sems can)

कुनै पनि प्राणी जसको मन छ र त्यो छैन बधाई.