सांख्य

हिन्दू दर्शनको एउटा विद्यालय जसले मूल पदार्थलाई दाबी गर्छ र भन्छ कि प्रभावहरू तिनीहरूको कारणहरूमा अव्यक्त अवस्थामा अवस्थित छन्।