थप शिक्षाको मार्ग (अशैक्षमर्ग, तिब्बती: मी स्लोब लम)

पाँच मार्गहरू मध्ये अन्तिम; arhatship वा बुद्धत्व।