पथ ज्ञान (पाली: magga-ñāṇa)

चार सत्य र निर्वाण जान्ने सुप्रमुन्डन मार्ग।