आफ्नै-विशेषता/विशिष्ट विशेषताहरू (स्वलक्षण, सालकखान, तिब्बती: रंग मत्सन, रंग गी मत्सन न्इद)

प्रत्येक घटनाको लागि विशिष्ट विशेषताहरू। चीजहरूको आफ्नै विशेषताहरू छन्, तर तिनीहरू आफ्नै विशेषताहरूद्वारा अवस्थित छैनन्।