वस्तु (विष्य, विसया, तिब्बती: युल)

जुन चेतनाबाट थाहा हुन्छ ।