शेष सहित निर्वाण (सोपाधिशेष-निर्वाण, सोपादिसेस-निब्बान)

(१) मुक्तिको अवस्था जब एक अर्हत अझै जीवित छ र प्रदूषित समुच्चयहरूको बाँकी रहेको छ, (२) एक अर्हतको निर्वाण जसमा चीजहरू ध्यान पछिको समयमा वास्तविक रूपमा अवस्थित देखिन्छ।