निर्वाण (पाली: nibbāna)

अर्हतको मुक्तिको अवस्था; मनको शुद्ध पक्ष जुन कष्टबाट मुक्त छ।