प्राकृतिक निर्वाण (प्रकृति-निर्वृत)

मनको निहित अस्तित्वको आदिम शून्यता।