आत्मनिरीक्षण जागरूकता (संप्रजन्य, सम्पजाना)

एक बुद्धिमत्ता जसले एक को गतिविधिहरु मा संलग्न हुन को लागी जीउ, बोली, वा दिमाग ध्यानपूर्वक।