अन्तर्दृष्टि ज्ञान (पाली: vipassanā-ñāṇa)

मुण्डने (लोकीय) को ज्ञान तीन विशेषताहरु अन्तरदृष्टि मार्फत प्राप्त भयो। यसले चार सत्य र निर्वाणको अनुभूति गर्ने सुप्रमुण्डने (लोकुत्तर) मार्ग ज्ञान तर्फ लैजान्छ।